นวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยี

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกระดับธุรกิจ

ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย หรือนวัตกรรม 1 อย่าง

การผลิตแบบ Lean

Lean Manufacturing

การผลิตเครื่องสำอาง
จากสินค้าเกษตร

Health and Beauty

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร

Food Innovation

การผลิตอัตโนมัติ

Automation

เทคโนโลยีผู้ช่วยขาย

Chat bot

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Internet-of-Things (IoT)

Odoo • Image and Text

การผลิตแบบ Lean

Lean manufacturing หรือ Lean production เป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต คลังสินค้า การจัดซื้อ เพื่อลดความสูญเสียต่าง ๆ 

การผลิตอัตโนมัติ (Automation)

ออกแบบ ปรับปรุงการควบคุมการผลิต ปรับมาตรฐานให้รองรับการทำการผลิตอัตโนมัติ วางผังการผลิต ลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

การจัดการคลังสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง ลดสต๊อก จัดตำแหน่งการวางสินค้า การตรวจสอบการเบิกจ่าย

เทคโนโลยี Internet-of-Things (IoT)

การนำอุปกรณ์และระบบ IoT ไปใช้ในการควบคุม (control) และติดตาม (monitoring) 

  • Smart farming (การเกษตรสมัยใหม่)

  • Smart manufacturing (การผลิตสมัยใหม่)

 

Odoo • Text and Image

การขายและการตลาด

นำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการขาย

  • ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

  • ระบบผู้ช่วยขาย (Chat bot)

  • การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video)

Odoo • Image and Text

การผลิตเครื่องสำอาง

การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เป็นต้น

ปัญญาประดิษฐ์ (AI, ML)

การวิเคราหะ์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลอย่างอัตโนมัติ การคาดการณ์แนวโน้ว

  • การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

  • การคาดการณ์ข้อมูล (Machine Learning)

Odoo • Text and Image