การประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ

(Orientation)

ครั้งที่ 1

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง "การยกระดับธุรกิจด้วย เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม"

        
การประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ (Orientation) กิจกรรมพูดคุยพบปะกับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานโครงการ และความรู้ความใจ
เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับธุรกิจก่อนเริ่มกิจกรรม
       
       

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

Odoo • A picture with a caption

ชี้แจง รายละเอียดโครงการ

ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานโครงการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับธุรกิจก่อนเริ่มกิจกรรม

Odoo • Text and Image

นำเสนอเทคโนโลยี

บรรยาย สรุป สร้างความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม 

Odoo • Image and Text

นัดหมายที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ

พูดคุยกับที่ปรึกษา เพื่อกำหนดแนวทาง และนัดหมายเพื่อลงพื้นที่ยกระดับธุรกิจ