รายละเอียดโครงการ

โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น
(Boost up New Entrepreneurs)
ปี 2563

สนับสนุนโดย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

หลักการและเหตุผล

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็นห่วงโซ่การผลิตและเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม SME จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนไปมาก SME ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

จากการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศผ่านการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้จัดทำโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการใหม่โดยการนำเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม มาปรับใช้ สอดรับกับแนวคิด BCG โมเดล ประกอบด้วย Bio Economy (เศรษฐกิจ ชีวภาพ) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น เชื่อมโยงกับ Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) ที่มุ่งสร้างคุณค่าสูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติ ลดของเสียให้ได้มากที่สุด ภายใต้ Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว) มุ่งการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่า รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวางรากฐานการเสริมสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ โดยการให้ความสำคัญกับการจัดเก็บและใช้ข้อมูลเพื่อการคิด วิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ ในการดำเนินธุรกิจ เป็นการส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐานการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเติบโต คือ Agriculture and Food, Health and Beauty, Fashion and Lifestyle, Trade and Service

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ภายใต้ BCG โมเดลในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเติบโต

 2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

 3. สนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นโดยการเชื่อมโยงและผลักดันการใช้เทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสู่ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น

Odoo • Image and Text

กลุ่มเป้าหมาย 

     ผู้ประกอบการนิติบุคคลจดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี ในอุตสาหกรรมเป้าหมายคือ

 • Agriculture and Food

 • Health and Beauty

 • Fashion and Lifestyle

 • Trade and Service

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นนิติบุคคล ในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

 • จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี (ตั้งแต่ พ.ค. 2558 ถึง เม.ย. 2563)

พื้นที่ดำเนินการ

 • ภาคตะวันออก (6 จังหวัด) จันทบุรี, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตราด

 • ภาคตะวันตก (4 จังหวัด) กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์

 • ภาคใต้ (14 จังหวัด) ชุมพร, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ยะลา, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล, ตรัง

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครเข้าร่วมโครงการ