การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในด้านข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำแบบประเมินมูลค่าเศรษฐกิจขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการ และผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้เข้าร่วมโครงการดำเนินการส่งเสริม SME ตอบแบบประเมินมูลค่าเศรษฐกิจเพื่อสำนักงานฯ จะได้รวบรวม ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานต่อหน่วยงานราชการ รัฐบาล เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนา SME ของประเทศ ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อน SME ไทย ให้เป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทย

ดังนั้น สำนักงานฯ จึงมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลผลการส่งเสริม SME ที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือจากการส่งเสริม SME มาดำเนินการวิเคราะห์ ประมวลเป็นผลการส่งเสริม SME ในภาพรวม เพื่อให้ทราบถึงผลการส่งเสริม มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายหลังการเข้าร่วมโครงการ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดโครงการในอนาคต นโยบายและทิศทางการพัฒนา SME ของประเทศ พร้อมกับเผยแพร่ผลการส่งเสริม SME ให้แก่สาธารณชนรับรู้ รับทราบผลการส่งเสริม SME ที่เป็นกลไกที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย ที่รัฐบาลให้ความสำคัญแก่ SME มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานฯ จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม SME เท่านั้น


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมินมูลค่าเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้ว กล่าวคือ ต้องได้รับการอนุมัติหรือยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสมอ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือถูกเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ถอนความยินยอม ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อใดก็ได้ หากเป็นความประสงค์ของเจ้าของข้อมูล กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุไม่เกินสิบปีต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน หากเป็นเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี เด็กอาจให้ความยินยอมเองได้ในเรื่องเล็ก ๆ ที่สมควรได้ หากเป็นเรื่องใหญ่ก็จะต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองเสมอ กรณีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เสียชีวิตแล้ว ไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้วสามารถทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากทายาท


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริม SME ของ สำนักงานฯ โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ได้แก่ ชื่อ ชื่อ-ที่อยู่สถานประกอบการ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขทะเบียนพาณิชย์ เลขทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ เลขที่สมาชิก สสว. E-mail

2. สำนักงานฯ โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จากเว็บไซต์ประกาศราชกิจจานุเบกษา


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำนักงานฯ โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพียงจำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เท่านั้น

2. สำนักงานฯ โดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเท่านั้น

3. ในกรณีที่ สำนักงานฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของสำนักงานฯ เป็นต้น สำนักงานฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ สำนักงานฯ เท่านั้น


ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดังกล่าวข้างต้น

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โทรศัพท์ : 1301