โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น
(Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563

ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

พัฒนาธุรกิจ และผู้ประกอบการ ด้วยเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Odoo • Image and Text

กลุ่มเป้าหมาย 

    ผู้ประกอบการนิติบุคคลจดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี ในอุตสาหกรรมเป้าหมายคือ

  • Agriculture and Food

  • Health and Beauty

  • Fashion and Lifestyle

  • Trade and Service

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  • เป็นนิติบุคคล ในรูปแบบบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ

  • จดทะเบียนไม่เกิน 5 ปี (ตั้งแต่ พ.ค. 2558 ถึง เม.ย. 2563)

พื้นที่ดำเนินการ

  • ภาคตะวันออก (6 จังหวัด) จันทบุรี, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตราด

  • ภาคตะวันตก (4 จังหวัด) กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์

  • ภาคใต้ (14 จังหวัด) ชุมพร, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ยะลา, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล, ตรัง

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

สมัครเข้าร่วมโครงการ

เทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกระดับธุรกิจ
ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย หรือนวัตกรรม 1 อย่าง

 นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต

การผลิตแบบลีน

Lean Manufacturing

การบริหารคลังสินค้า

Inventory Management

เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ

Automation

 นวัตกรรมด้านการขายและการตลาด

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

CRM

เทคโนโลยีผู้ช่วยขาย

Chatbot

นวัตกรรมการพัฒนาสื่อวีดีทัศน์

Video Presentation

 นวัตกรรมด้านสุขภาพและความงาม

การผลิตเครื่องสำอาง

Health and Beauty

 นวัตกรรมด้านการแปรรูปเกษตร

การทำอาหารแปรรูป จากผลิตภัณฑ์เกษตร

Food Innovation

 เทคโนโลยี Internet-of-Things (IoT)

การควบคุมการเกษตร

Smart Farming

การควบคุมการผลิต

Smart Manufacturing

 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI, ML)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

Data Processing

การเรียนรู้ของเครื่องจักร

Machine Learning

กำหนดเวลา

เริ่มรับสมัคร

เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าโครงการ 

รับจำนวนจำกัด

ก.พ. 2563
กิจกรรมสำรวจความต้องของผู้ประกอบการ

รุ่นที่ 1 จ.ชลบุรี วันที่ 19 มี.ค. 2563

มี.ค. 2563

จัดชี้แจงรายละเอียดโครงการ แบบออนไลน์

เม.ย.
2563

ยกเลิกการสัมมนา กิจกรรมสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ

รุ่นที่ 2 จ.กาญจนบุรี วันที่ 9 เม.ย. 2563

ปิดการรับสมัคร 31 พ.ค. 2563
พ.ค.   2563
ลงพื้นที่ ยกระดับธุรกิจ รายบุคคล
พ.ค. - ก.ค.  2563

กิจกรรม Business Matching

เฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก 40 ราย

ส.ค.
2563

การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ

จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ (Orientation) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานโครงการ และความรู้ความใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับธุรกิจก่อนเริ่มกิจกรรม

ร.ร.ชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

กิจกรรมสำรวจความต้องการ และวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการ

Online Webinar สัมมนาแบบออนไลน์

ลงทะเบียนเพื่อเข้าสัมมนาได้ ที่นี่ 

ติดต่อเรา

Facebook

Boost up SME

อีเมล

boostupsme@gmail.com

โทรศัพท์

099-441-9693