โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น

(Boost up New Entrepreneurs) ปี 2562

อบรมเชิงปฏิบัติการ

"การยกระดับธุรกิจ ด้วยระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)"

รุ่นที่ 1: วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562
รุ่นที่ 2: วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562
รุ่นที่ 3: วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

อบรมเชิงปฏิบัติการ

"การยกระดับธุรกิจ ด้วยแคตตาล็อกสินค้า สามมิติ (AR)"

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

"การยกระดับธุรกิจร้านทอง ด้วยเทคโนโลยีระบบขายหน้าร้าน"

วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2562 ณ โรงแรมิตรพันธ์ ถ.แสงชูโต อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูป

ขอเชิญผู้ประกอบการ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

หัวข้อนวัตกรรม:

 • ออกแบบการผลิตระบบอัตโนมัติ (Automation) 

 • ประยุกต์ใช้ IoT ในการผลิต

 • ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด (เซ็นเซอร์)

 • ปรับกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน

 • เพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า

Odoo • A picture with a caption

หลัการและเหตุผล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและทำธุรกิจใน ภาคผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน และใน 3 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่กว่า 30,000 ราย เพื่อกระตุ้นให้เกิดนักธุรกิจใหม่ขึ้นทั่วประเทศ โดยมีการพัฒนาแนวคิดและแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นให้สามารถขายสินค้าได้ เป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงิน และสามารถเพิ่มมูลค่า ก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นเพียงการพัฒนาระยะเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการบางส่วนมีศักยภาพสามารถเติบโตเข้าสู่ระดับธุรกิจในกลุ่ม Regular ได้ แต่บางส่วนยังไม่สามารถก้าวผ่านการพัฒนาธุรกิจได้ดีพอแต่มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดให้สามารถยกระดับได้ จำเป็นจะต้องมีการผลักดันให้ผู้ประกอบการในกลุ่มที่มีศักยภาพ สามารถยกระดับธุรกิจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตและกระบวนการบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดด้วยคุณภาพ และมาตรฐานสากล สสว. จึงได้จัดทำโครงการยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ (Boot up New Entrepreneurs) เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการพัฒนาในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในปี 2559 - 2561 และผู้ประกอบการนิติบุคคลได้ไม่เกิน 3 ปี ในภาคผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตรที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เข้มแข็งมากขึ้น มุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการ โดยการนำเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาครัฐ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ SME เป็นวาระแห่งชาติ และปฏิรูปภาคเกษตรไทยสู่ยุค 4.0

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในช่วงปี 2559-2561 และผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบภาษีในระยะเริ่มต้นให้สามารถยกระดับธุรกิจเข้าสู่ยุค 4.0

 2. เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสู่ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น

 3. เพื่อพัฒนาให้สินค้าของผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นเป็นที่ยอมรับและเข้าสู่ตลาดได้อย่างยั่งยืน

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในช่วงปี 2559-2561

 2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการทั่วไป ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปี

 3. ผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบภาษีแล้วไม่เกิน 3 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญ 

 • จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี

พื้นที่ดำเนินการ

 • ทั่วประเทศ

Odoo • Text and Image